2. ročník ZŠ

Trieda 2. ročníka

Čo sa deti učia v 2. ročníku?

Výchovno-vzdelávacím cieľom 2. ročníka je u žiakov dostatočne upevniť nadobudnuté znalosti a zručnosti v čítaní a písaní. Taktiež sa učia jednoduché matematické operácie.

Na hodinách francúzskeho jazyka žiaci pokračujú vo výučbe čítania a oboznamujú sa so zložitejšími zvukmi. Taktiež majú viac písania s nácvikom samostatného písomného prejavu.

Žiaci začínajú so štúdiom gramatiky, vyhľadávajú vo vetách podstatné mená, slovesá, prídavné mená, oboznamujú sa s gramatickými javmi, ako je zhoda alebo časovanie často používaných slovies...

Na hodinách matematiky sa žiaci oboznamujú so zložitejšími aritmetickými operáciami (sčítanie a odčítanie stoviek, násobenie a pod.). Na geometrii sa učia definovať rôzne tvary a ich vlastnosti. Riešia zložitejšie matematické úlohy, pri ktorých majú určiť, akú aritmetickú operáciu je potrebné vykonať.

Na hodinách prvouky žiaci pokračujú v prehlbovaní svojich vedomostí (orientácia v čase a priestore, spoznávanie okolitého sveta). Žiaci prostredníctvom rôznych „výziev“, ktoré im navrhuje pedagóg, robia pozorovania, praktické cvičenia a pokusy. V rámci občianskej a etickej výchovy sa učia zodpovednému a samostatnejšiemu správaniu.

 

Tento rok sa zúčastníme vedeckých „výziev“, v rámci ktorých budeme súťažiť s inými francúzskymi školami. V rámci športovej výchovy nás čaká korčuľovanie a plávanie.

 

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.