4. ročník ZŠ

4. ročník je veľmi bohatý na získavanie nových vedomostí a zručností.

Na hodinách francúzskeho jazyka sa deti učia časovať pravidelné a nepravidelné slovesá v časoch zaradených do učebných osnov (prítomný čas, imperfektum, zložený minulý čas, jednoduchý budúci čas).

V ústnom prejave žiakov podnecujeme, aby vlastnými slovami vyjadrovali svoje názory. Chceme, aby svoj názor vedeli vysvetliť a podložiť jedným či viacerými argumentmi.

Počas celého roka si opakujeme homonymá, čím zdokonaľujeme zručnosti žiakov v pravopise.

V gramatike dôležitú časť výučby tvoria vetné členy – jednotlivé druhy a ich funkcia vo vetnej skladbe. Do rozvrhu pravidelne začleňujeme diktáty, slohové práce, spoločné a individuálne čítanie literárnych diel, ako aj prednes poézie.

Na matematike zavádzame množstvo nových pojmov. Čo sa týka aritmetiky, žiaci sa učia počítať do jednej miliardy, používajú 4 základné aritmetické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie). Taktiež sa zaoberáme úmernosťou, zlomkami a desatinnými číslami.

V geometrii sa kladie dôraz na používanie terminológie a presnosť rysovania. Učebná látka zahŕňa kruh, uhly, symetriu a telesá.

Žiaci si opakujú rôzne jednotky používané pri meraní, ako napríklad eurá, jednotky dĺžky, hmotnosti, objemu a času.

Hodiny dejepisu zahŕňajú približne tisícročné obdobie, od založenia Franskej ríše až po storočie osvietenstva.

Osnovy zemepisu sa sústreďujú na Francúzsko v európskom priestore. Vždy však hľadáme prepojenie medzi územím Francúzska a hostiteľskou krajinou našej Francúzskej školy, t. j. Slovenskom.

Čo sa týka telesnej a športovej výchovy, žiaci už disponujú väčšou obratnosťou a lepšou koordináciou pohybov, preto sa môžu oboznamovať s kolektívnymi športmi, ako je florbal, basketbal či bedminton. Výhodou našej školy je, že sa v jej susedstve nachádza plaváreň a klzisko. 

Čo sa týka experimentálnych vied a techniky, žiaci našej školy sa zúčastňujú rôznych vedeckých súťaží organizovaných viacerými školami. Množstvo tém sa preberá v angličtine, v rámci nejazykových predmetov: napríklad energie alebo slnečná sústava.

Na informatike majú žiaci k dispozícii počítačovú učebňu, kde si prakticky precvičujú rôzne základné úlohy, ktoré si musia osvojiť, aby neskôr mohli získať osvedčenie používateľa internetu a počítač prvej úrovne (B2i).

Taktiež pokračuje výučba anglického jazyka, kde dostáva väčší priestor konverzácia formou dialógov a písomný prejav. Sme veľmi radi, že medzi nami môžeme privítať Charlieho, lektora, pre ktorého je angličtina rodným jazykom.

Žiaci podnikajú množstvo vychádzok a výletov, ktoré dopĺňajú ich vedomosti získané v triede a prinášajú odpovede na zvedavé detské otázky. Deti sa zoznamujú s Bratislavou, podnikajú výlety za zaujímavosťami mimo hlavného mesta, navštevujú múzeá alebo sa zúčastňujú tvorivých dielní.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.