5. ročník ZŠ

Trieda 5. ročníka v školskom roku 2015/2016
11 žiakov

5. ročník je posledným v rámci cyklu prehlbovania vedomostí a zručností (3. cyklus) a je prípravou na prechod na 2. stupeň základnej školy. Najdôležitejšími sú základy matematiky a francúzskeho jazyka, s ktorými sa každý žiak musí dôkladne oboznámiť, ale tiež osobnostná zrelosť vášho dieťaťa.

V 5. ročníku je hlavným cieľom pripraviť žiakov na prechod na 2. stupeň základnej školy. Aby sme tento cieľ mohli dosiahnuť, počas celého školského roka upevňujeme a prehlbujeme vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získali v uplynulých rokoch v rôznych oblastiach: francúzsky jazyk, matematika, cudzie jazyky, veda a technika, dejepis/zemepis, občianska výchova, umelecké zručnosti a dejiny umenia, telesná a športová výchova.

Počas školského roka sa zúčastňujeme rôznych projektov, výletov, výziev a súťaží:

  • vedecké súťaže,
  • matematická rely,
  • matematický klokan,
  • projekt „Grande lessive“ („Veľké pranie“: medzinárodný projekt zameraný na výtvarnú výchovu).

Čo sa týka športovej výchovy, žiaci každoročne absolvujú 2 cykly (každý v rozsahu 10 tréningových hodín) pod dohľadom odborných športových inštruktorov. Tento rok sme sa rozhodli pre plávanie a korčuľovanie.

 

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.