Prírodovedné predmety

Vyučovanie fyziky, chémie, prírodopisu a techniky je postavené na kladení otázok, skúmaní a nachádzaní odpovedí, ktoré sa postupne vyvíjajú a obohacujú. Našich žiakov zasväcujeme do vedeckých postupov, vďaka čomu nadobúdajú schopnosti dôležité pre štúdium vedy, ktoré však tiež môžu uplatniť v iných predmetoch. Cieľom je, aby sa naučili samostatne rozmýšľať a na základe svojej vlastnej úvahy dokázali identifikovať problém, sformulovať hypotézy a vyvodiť závery z experimentálnych zistení. Touto metódou si precvičujú svojho kritického ducha. Naša pedagogická prax preto opiera o experimentálny prístup, prihliadanie na historické súvislosti, vytváranie prepojení s inými disciplínami a využívanie nových technológií.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.