Termíny prijímacieho konania na gymnázium

Súkromné gymnázium francúzsko – slovenské ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy francúzsko – slovenskej,
M. C. Sklodowskej 1, 85104 Bratislava

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy

určuje

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM DO 1. ROČNÍKA
ŠTVORROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU GYMNÁZIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR : 7902 J gymnázium
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

Počet otváraných tried prvého ročníka: 1, celkový počet žiakov, ktorých možno prijať: 18.

1.termín prijímacích skúšok : 29. 04. 2024
2. termín prijímacích skúšok: 09. 05. 2024

Riaditeľka školy pošle pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr päť dní pred termínom jej konania
na adresu zákonného zástupcu žiaka uvedenú v prihláške.

1. Podmienky prijatia na štúdium
a) Účastníkmi prijímacieho konania sú uchádzači, ktorých prihlášky boli elektronicky
alebo poštou doručené najneskôr 20.03.2024,
b) splnenie kritérií prijímacieho konania,
c) splnenie kritérií prijatia žiaka bez prijímacieho konania,
d) preukázanie sa dokladom o úspešnom ukončení deviateho ročníka ZŠ v školskom
roku 2023/2024,
e) uchádzač nie je žiakom inej strednej školy,
f) úhrada zápisného a školného.
2. Kritéria prijatia bez prijímacieho konania
a) Žiaci deviatych ročníkov škôl AEFE sú prijatí bez prijímacieho konania.
3. Kritéria prijatia na základe prijímacej skúšky
a) Držiteľ certifikátu DELF B2 z francúzskeho jazyka vykoná TEST1 a TEST3. Do
celkového hodnotenia sa mu započíta 100 bodov za absolvovanie skúšky DELF B2,
pričom uchádzač nekoná TEST2.
b) Uchádzač, ktorý získa aspoň 50% bodov z TESTU 1, súčasne aspoň 50% bodov z
TESTU 2 a súčasne aspoň 50% bodov z TESTU 3 úspešne vykonal prijímaciu
skúšku.
c) V prípade, že uchádzač získa menej ako 50% z prvého, druhého alebo tretieho testu,
bez ohľadu na ďalšie výsledky, kritériám úspešného vykonania prijímacej skúšky
nevyhovel.

2

d) Uchádzač je prijatý, ak úspešne vykonal prijímaciu skúšku a súčasne získal aspoň
250 bodov z celkového počtu 500 bodov v prijímacom konaní a súčasne sa umiestnil
na 1. až 25. mieste v poradovníku vytvorenom podľa celkového súčtu získaných
bodov za výsledky prijímacej skúšky z francúzskeho jazyka, testu zo všeobecných
študijných predpokladov, testu zo všeobecných jazykových schopností, za
prospech a správanie v ZŠ a za umiestnenie v olympiádach a súťažiach.

4. Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:
Forma prijímacej skúšky: písomné testy z matematiky a z jazykov obsahujúce úlohy s
písomnou odpoveďou, ústna časť testu z jazykov.
Prijímacia skúška bude pozostávať z overenia špeciálnych schopností a nadania:
TEST 1 z matematiky vo francúzskom jazyku.
TEST 2 z francúzskeho jazyka na úrovni DELF B2. Test bude zameraný na písomný
a ústny prejav, písomná časť v trvaní 60 minút a ústna časť v trvaní 15 minút.
TEST 3 z anglického jazyka na úrovni B1. Test bude zameraný na písomný a ústny
prejav, písomná časť v trvaní 30 minút a ústna časť v trvaní 10 minút.

5. Celkové hodnotenie prijímacieho konania
Do celkového hodnotenia sa budú zaratúvať body:
a) za výsledky prijímacej skúšky maximálne 300 bodov
b) za klasifikáciu správania a prospechu v predmetoch v ZŠ maximálne 100 bodov
c) za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach maximálne 100 bodov
V celkovom hodnotení má tak uchádzač možnosť získať maximálne 500 bodov.
6. Spôsob prideľovania bodov
a) výsledky prijímacej skúšky
– TEST 1 100 bodov
– TEST 2 100 bodov
– TEST 3 100 bodov
b) 0 – 100 bodov za prospech a správanie v základnej škole
V koncoročnom vysvedčení 8. ročníka a polročnom vysvedčení 9. ročníka sa zohľadňujú
známky zo správania a z predmetov slovenský jazyk a literatúra, obidva cudzie jazyky,
dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika, chémia.
– za každú známku „chválitebný“ sa odpočíta 5 bodov
– za každú známku „dobrý“ sa odpočíta 10 bodov
– za každú známku „dostatočný“ sa odpočíta 15 bodov

3

– za zníženú známku zo správania na stupeň dva sa odpočíta 10 bodov
– za zníženú známku zo správania na stupeň tri sa odpočíta 25 bodov
c) za umiestnenie v nasledujúcich predmetových olympiádach a súťažiach vyhlásených
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: Olympiáda v
anglickom jazyku, Olympiáda vo francúzskom jazyku, Olympiáda v ruskom jazyku,
Olympiáda v nemeckom jazyku, Olympiáda v španielskom jazyku, Olympiáda zo
slovenského jazyka a literatúry, Olympiáda v informatike, Technická olympiáda,
Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Biologická olympiáda, Geografická olympiáda,
Dejepisná olympiáda, Fyzikálna olympiáda, Chemická olympiáda, Hviezdoslavov Kubín v
okresných (obvodných), krajských kolách a celoštátnych kolách v školských rokoch
2020/2021 a 2021/2022.
V prípade viacerých úspešných umiestnení v jednom type súťaže, olympiády sa ráta
umiestnenie v najvyššom kole:

POČET BODOV

1. miesto 2. miesto 3. miesto Úspešný riešiteľ

Okresné
kolo

40 30 20 10

Krajské
kolo

70 60 50 40

Celoštátne
kolo

100 90 80 70

Úspešnosť v olympiádach a súťažiach musí uchádzač preukázať potvrdením o umiestnení
/úspešnom riešiteľovi súťaže/, ktoré vystavuje organizátor súťaže, prípadne originálom
diplomu (osvedčenia), alebo overenou kópiou diplomu (osvedčenia) príslušnou základnou
školou, ktorú žiak navštevuje. Tieto doklady je potrebné priložiť ako prílohu ku prihláške na
štúdium. V odôvodnených prípadoch (neskorý termín súťaže) je možné úspešnosť
v olympiádach a súťažiach preukázať najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom
konania prijímacích skúšok do 12.00 h. Výsledky športových a iných súťaží a prílohy
dodané po termíne sa neberú do úvahy.

7. Ďalšie kritériá prijatia na štúdium
Ďalšie kritériá rozhodnú o celkovom poradí v prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov
pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. Prednostne bude
prijatý uchádzač, ktorý má:
1) podľa rozhodnutia komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
2) väčší celkový počet bodov získaný na prijímacej skúške z testov z francúzskeho jazyka, zo
všeobecných študijných predpokladov, zo všeobecných jazykových schopností,
3) väčší počet bodov získaný za predmetovú olympiádu alebo súťaž,
4) lepší celkový prospech v 1. polroku 9. ročníka základnej školy – z predmetov slovenský
jazyk a literatúra, oba cudzie jazyky, dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika,
chémia,

4

5) lepší celkový prospech v 2. polroku 8. ročníka základnej školy – z predmetov slovenský
jazyk a literatúra, oba cudzie jazyky, dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika,
chémia.

8. Dôležité informácie
Uchádzača, ktorý sa zo závažných zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej
skúške v riadnom termíne (vážne ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni),
ospravedlní zákonný zástupca najneskôr do 9.00 h. v deň konania prijímacej skúšky na
sekretariáte školy.
O počet neprítomných uchádzačov bude znížený počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní
skúšok v náhradnom termíne sa výsledky žiakov zaradia medzi výsledky žiakov neprijatých
pre nedostatok miesta. Z takto vytvoreného poradia bude prijatý potrebný počet
najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami.
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na www.ecolefrancaise.sk a na výveske školy
najneskôr 17.05.2024 do 17.00 h. v nasledovnom členení:
a) uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacích skúšok,
b) úspešní absolventi skúšok, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta,
c) neúspešní absolventi skúšok, ktorí nesplnili kritériá prijímacích skúšok,
d) uchádzači, ktorí sa na skúškach nezúčastnili.
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov budú na zverejnenom zozname uvedené len číselné kódy pridelené uchádzačom.
Riaditeľka školy bezodkladne po vyhodnotení prijímacieho konania zašle zákonnému
zástupcovi uvedenému v prihláške rozhodnutie o prijatí. Spolu s rozhodnutím o prijatí bude
zákonnému zástupcovi oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024
(23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Ak zákonný zástupca
prijatého uchádzača o štúdium nepotvrdí prijatie, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač
prijatý na štúdium, bude podľa § 68 ods. 3 školského zákona neplatné . Uvoľnené
miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi, ktorý je v poradí medzi žiakmi neprijatými pre
nedostatok miesta.
V prípade nenaplnenia počtu prijatých žiakov rozhodne riaditeľ školy či sa vykonajú
prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest v ďalšom termíne 18. júna 2024.
Súkromné gymnázium francúzsko – slovenské, M. C. Sklodowskej 1, 85104 Bratislava
neorganizuje ani nikoho nepoveruje organizovaním prípravných kurzov na prijímacie
skúšky.

V Bratislave, 06.11.2023 

PaedDr. Gabriela Kusendová

Riaditeľka