Vie Scolaire

Oddelenie Vie Scolaire zastrešuje všetky momenty dňa, počas ktorých sú žiaci v budove školy, no nie sú v triedach na vyučovaní. 

Tím oddelenia Vie Scolaire pozostáva z hlavného výchovného poradcu (CPE conseiller principal d’éducation) a z vychovávateľov. 

Je to zároveň oddelenie, na ktorom môže vždy aspoň jeden vychovávateľ odpovedať na otázky žiakov, rodín či učiteľov. 

Oddelenie Vie Scolaire je k dispozícii všetkým žiakom, ktorí práve nemajú vyučovanie. Žiaci majú taktiež prístup k bohatej dokumentácii a digitálnym zdrojom. 

Kancelária výchovného poradcu je priestor pre dialóg a mediáciu. 

Úlohy oddelenia Vie Scolaire :

  • Načúvať potrebám žiakov a ich rodín. 
  • Zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných zásad a pravidiel správania.
  • Vykonávať dohľad nad absenciami a meškaním žiakov v spolupráci s rodinami a učiteľmi. 
  • Zúčastňovať sa na informovaní školskej komunity o živote na škole, na organizácii skúšok…
  • Dohliadať na žiakov v čase prestávok, počas ktorých im oddelenie Vie Scolaire ponúka pomoc pri domácich úlohách a/alebo rekreačné aktivity.
  • Organizovať priateľské podujatia pre školskú komunitu počas celého roka v spolupráci so zástupcami žiakov : Mikuláš, Secret Santa, hry v exteriéri, športové turnaje, súťaže, noc v gymnáziu… 

 

Kontakt :