KiVa

Description

Od novembra 2023 zaviedla EFIB komplexný celoškolský program KiVa zameraný na prevenciu proti
šikane, na vecné a racionálne riešenie jej konkrétnych prípadov. Program vytvorili na základe výskumov
odborníčky z univerzity v Turku vo Fínsku. Rozšírený je už v mnohých krajinách. Na školách, v ktorých
sa uplatňuje viac ako rok, prípady šikany zaznamenali výrazný pokles.
Program KiVa poskytuje školám okrem zaškolenia aj konkrétne nástroje a učebné materiály. Školy môžu
pomocou nich vytvoriť omnoho príjemnejšie a bezpečné študijné prostredie, fungujúce na báze pricípu
spolupatričnosti žiakov tej istej triedy, školy. Do programu sú zahrnutí žiaci vo veku 6–15 rokov.
Do programu sú zapojené celé triedne kolektívy, šikanujúci aj obete šikany, pasívni žiaci, všetci sa učia
spracovávať svoje reakcie a mať väčšiu kontrolu nad vzájomnými vzťahmi. Pri učení sa v programe KiVa
využívajú rôzne zaujímavé hry a interaktívne lekcie.
Po roku od zavedenia programu školy priebežne sledujú jeho dopad na mieru výskytu šikany.
K programu patria aj rady publikované v Sprievodcovi pre rodičov a jeho veľkou prednosťou je rýchla
reakcia na nahlásené prípady.

Intervenčný tím KiVa

Lucia Bernard

Aude Greffard

Jean-Pierre Grehaigne

Joanes Joanis 

Frédéric Le Vouëdec-Guéganno

Cecile Michalovic Tiger

Simona Kubikova

Chloe Gallusci

Zofia Tholtova

Kontakt: kiva@efib.sk