Vyučovanie na 2. stupni ZŠ

Trieda 6ème je tretím ročníkom 3. cyklu (t.j. KONSOLIDAČNÝ CYKLUS).

Kontinuita a úspech žiakov sú tak garantované pri vstupe do collège.

Triedy 5ème, 4ème a 3ème zodpovedajú trom ročníkom 4. cyklu (t.j. PREHLBOVACÍ CYKLUS).

Vyučovací program v cykloch 3 a 4 zodpovedá školskému programu francúzskeho ministerstva školstva.

Vyučovanie slovenčiny na úrovni materského jazyka zodpovedá školskému programu slovenského ministerstva školstva.

Týždenný rozvrh vyučovania v collège

V triede 6ème, predmet EIST (multidisciplinárne vedecké a technické vyučovanie) spája predmety, ako sú fyzika, biológia a technické vedy s cieľom priblížiť žiakom vedeckú metodiku.

Od triedy 5ème, predmet ELCE (vyučovanie európskych jazykov a kultúr v anglickom jazyku) je ponúkaný všetkým žiakom s cieľom upevniť ich jazykové a kultúrne znalosti.

Hodiny “vie de classe” (o spolunažívaní v triede) v 2. stupni ZŠ nechávajú priestor pravidelnému dialógu medzi spolužiakmi a medzi žiakmi a učiteľmi alebo iným personálom školy. Väčšinou vedie tieto hodiny triedny profesor. Tento čas je vyhradený na prípravu rady zástupcov žiakov, prípravu triednej rady a na akékoľvek projekty týkajúce sa spolunažívania v rámci triedy. 

Aplikácia Pronote dáva žiakom a rodinám prístup k : školskému rozvrhu, známkam, validácii zručností, domácim úloham, pedagogickému obsahu …

Francúzske vysvedčenia sú k dispozícii na Pronote každý semester pre triedy 6ème, 5ème a 4ème a každý trimester od triedy 3ème.

Slovenské vysvedčenia sú taktiež vyhotovované každý polrok v súlade s našou akreditáciou a so slovenským zákonom.

Učitelia a vedenie školy pravidelne počas školského roka približujú fungovanie collège rodinám a žiakom.

Individuálne stretnutia so žiakmi a ich rodinami sú organizované v každom ročníku collège podľa potreby.

Osobitné individuálne stretnutia so žiakmi triedy 3ème a ich rodinami sú ponúkané na začiatku 2. polroka so zameraním na ďalšie študijné zameranie žiakov.

V EFIB veríme, že každý žiak potrebuje pravidelné a organizované príležitosti, ktoré ho posúvajú vpred pri výbere jeho ďalšieho zamerania a budovaní jeho vzdelania. Preto sú súčasťou vyučovania štyri doplnkové študijné programy.