Riadiaci výbor

EFIB je súkromná škola s medzinárodným vzdelávacím programom. Je akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a je spravovaná rodičmi.

Jej zriaďovateľom je Združenie pre francúzsku školu v Bratislave (AEFB).

Všetci rodičia našich žiakov sú členmi tohto neziskového združenia.

Toto členstvo im umožňuje : 

  • zúčastňovať sa a voliť na valných zhromaždeniach,
  • dobrovoľne sa angažovať v riadiacom výbore,
  • v rámci svojich možností a skúseností prispievať k dobrému fungovaniu školy.

 

Riadiaci výbor sa skladá z členov zvolených pri príležitosti každoročného valného zhromaždenia. Zvolení členovia si volia správnu radu pozostávajúcu z predsedu, jedného alebo viacerých podpredsedov, pokladníka a tajomníka.

Správna rada udržiava úzke pracovné vzťahy a úzko spolupracuje s vedením školy v záujme spoločného a efektívneho riadenia

Nezasahuje do rozhodnutí pedagogickej povahy.

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave (AEFB) podpísalo dohodu s Agentúrou pre francúzske vzdelávanie v zahraničí (AEFE).

Táto dohoda bola v novembri 2021 predĺžená o ďalších 5 rokov.

 

Členovia správnej rady Združenia pre francúzsku školu v Bratislave (AEFB) v roku 2023 sú :

  • Jérôme VALETTE, Predseda
  • Lucia DOURY, Podpredsedníčka
  • Michaela HIERNARD, Podpredsedníčka
  • Svetlana WARADZINOVÁ, Pokladník
  • Katarína KORECKÁ, Tajomníčka
 
 
  • Soňa DZUROŠKOVÁ, Členka riadiaceho výboru
  • Ivan ŠTEFUNKO, Člen riadiaceho výboru
 
 
 

 

Kontakt : comite@efib.sk