Riadiaci výbor

EFIB je súkromná škola s medzinárodným vzdelávacím programom. Je akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a je spravovaná rodičmi.

Jej zriaďovateľom je Združenie pre francúzsku školu v Bratislave (AEFB).

Všetci rodičia našich žiakov sú členmi tohto neziskového združenia.

Toto členstvo im umožňuje : 

  • zúčastňovať sa a voliť na valných zhromaždeniach,
  • dobrovoľne sa angažovať v riadiacom výbore,
  • v rámci svojich možností a skúseností prispievať k dobrému fungovaniu školy.

 

Riadiaci výbor sa skladá z členov zvolených pri príležitosti každoročného valného zhromaždenia. Zvolení členovia si volia správnu radu pozostávajúcu z predsedu, jedného alebo viacerých podpredsedov, pokladníka a tajomníka.

Riadiaci výbor je zodpovedný za administratívne a finančné riadenie školy, správu priestorov, prijímanie a riadenie zamestnancov, ktorých je zamestnávateľom.

Správna rada udržiava úzke pracovné vzťahy a úzko spolupracuje s vedením školy v záujme spoločného a efektívneho riadenia

Nezasahuje do rozhodnutí pedagogickej povahy.

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave (AEFB) podpísalo dohodu s Agentúrou pre francúzske vzdelávanie v zahraničí (AEFE).

Táto dohoda bola v novembri 2021 predĺžená o ďalších 5 rokov.

 

Členovia správnej rady Združenia pre francúzsku školu v Bratislave (AEFB) v roku 2022 sú :

  • Federico DI CANDIDO, Predseda
  • Marietta SUCHÁ, Podpredsedkyňa
  • Peter BOLLARDT, Pokladník
  • Ľubica JEAN-JEAN, Tajomníčka

 

Kontakt : bureau@efib.sk