Riadiace orgány

Zasadnutia riadiacich orgánov umožňujú dialóg a spoločné rozhodnutia v duchu konštruktívnej debaty a spolupráce

Povinnosti a právomoci riadiacich orgánov sú definované v predpisoch AEFE

Voľby sú organizované vedením školy po každom začiatku školského roka s cieľom zvoliť zástupcov žiakov, rodičov a zamestnancov.

Zvolených zástupcov rodičov môžete kontaktovať na adrese : parents@efib.sk.

Zápisnice zasadnutí riadiacich orgánov sú zasielané ich členom a sú dostupné v elektronickej podobe na digitálnych platformách školy (po prihlásení).

 

Zasadnutia s účasťou zvolených zástupcov žiakov, rodičov a zamestnancov 

 • Rada školy

Rada školy je najdôležitejším zasadnutím školy. Zaoberá sa všetkými pedagogickým a vzdelávacími otázkami.

Zasadá zväčša trikrát ročne.

Šéf diplomatickej misie alebo jeho zástupca sú prítomní a majú hlasovacie právo.

Zástupcovia riadiaceho výboru školy a poradcovia Francúzov žijúcich v zahraničí sú taktiež pozvaní. 

Fungovanie a právomoci rady školy sú bližšie vysvetlené tu.

 

 • Rada druhého stupňa

Toto zasadnutie sa zaoberá prípravou školskej rady výhradne v otázkach týkajúcich sa 2. stupňa ZŠ a gymnázia. Zasadá minimálne dvakrát ročne.

 

 • Rada pre 2. stupeň ZŠ a gymnázium

Je priestor pre načúvanie, otvorenú komunikáciu a návrhy žiakov 2. stupňa a všetky otázky týkajúce sa každodenných podmienok v škole : 

  • Organizácia vzdelávania a školských rozvrhov, 
  • Príprava školského poriadku a projektu školy, 
  • Vybavenie školy, vhodné priestory pre každodenný život gymnazistov, školská jedáleň,   
  • Zdravie, hygiena a bezpečnosť,
  • Organizácia domácich úloh, individuálneho vzdelávania a individualizovaných vyučovacích hodín, 
  • Organizácia výmenných jazykových a kultúrnych pobytov v spolupráci s európskymi alebo zahraničnými vzdelávacími inštitúciami,
  • Organizácia športových, kultúrnych a mimoškolských aktivít, 
  • Zlepšovanie podmienok s cieľom vytvoriť príjemnú náladu v škole,
  • Podpora participatívnych štruktúr,
  • Ponuka doplnkových študijných programov v 2. stupni ZŠ,
  • Informácie o ďalšom smerovaní žiakov po ukončení gymnázia, 
  • Školenia zástupcov žiakov.

 

 • Komisia pre hygienu a bezpečnosť školskej komunity

Táto komisia zasadá dvakrát ročne s účasťou jedného člena riadiaceho výboru. 

Jej právomoci sa vzťahujú na nasledovné oblasti : 

  • Hygiena a bezpečnosť školskej komunity,
  • Školenia pedagógov v súvislosti s hygienou a bezpečnosťou,  
  • Dodržiavanie a sledovanie všetkých právnych predpisov v otázkach hygieny a bezpečnosti,
  • Vyhodnotenie evakuačných nácvikov pri požiarnych poplachoch a krízových situáciách,
  • Prijatie bezpečnostných opatrení v spolupráci s diplomatickou misiou a AEFE.

 

Iné zasadnutia

 • rada zástupcov žiakov (1. a 2. stupeň),
 • rada učiteľov (1. stupeň),
 • pedagogická rada (2. stupeň),
 • rady cyklov (cyky 1, 2 a 3),
 • rada école-collège (3. cyklus),
 • vzdelávacia komisia,
 • disciplinárna komisia (2. stupeň),
 • jednotka pre kontinuálne vzdelávanie,
 • komisia pre hygienu, bezpečnosť a pracovné podmienky zamestnancov s účasťou jedného člena riadiaceho výboru,
 • komisia pre ľudské zdroje (miestnych zamestnancov) taktiež s účasťou jedného člena riadiaceho výboru.