Skúška Diplôme National du Brevet (DNB)

Tento diplom osvedčuje získanie znalostí a zručností na konci collège.

Jeho získanie nie je podmienkou pre zápis do lycée (gymnázia). 

DNB a príprava naň (2 tréningové skúšky DNB počas ročníka v 3ème) umožňujú žiakom po prvýkrát zažiť oficiálnu skúšku

Žiaci s osobitnými vzdelávacími potrebami, ktorým boli schválené špeciálne podmienky (najmä nadstavený čas) môžu využiť rovnaké prispôsobenia aj počas skúšky DNB. Žiadosť sa odovzdáva pri prihlásení na skúšku. Prispôsobenia podmienok skúšky sú schvalované Akadémiou v Štrasburgu.

Celková známka DNB sa skladá z :

1. Ovládania znalostí definovaných v oficiálne stanovenom základnom vzdelaní na 400 bodov :

Ohodnotených je všetkých 8 častí základného vzdelania, všetkými učiteľmi triedy 3ème počas 3. trimestra školského roka. Hodnotí sa nasledovne : 

 • Nedostatočné ovládanie (10 bodov)
 • Neisté ovládanie (25 bodov)
 • Uspokojivé ovládanie (40 bodov)
 • Výborné ovládanie (50 bodov)

 

2. Výsledkov 5 častí skúšky na 400 bodov :

 • Francúzština – písomná skúška – 3h – 100 bodov – Porozumenie textu  z literárneho diela, gramatika, diktát, esej. 
 • Matematika písomná skúška – 2h – 100 bodov.
 • Dejepis, zemepis a EMC (etická výchova) – písomná skúška – 2h – 50 bodov.
 • Veda kombinácia 2 predmetov, ktorá je oznámená počas posledného trimestra – písomná skúška – 1h – 50 bodov. 
 • Ústna časť – Prezentácia jedného projektu (z projektov doplnkových študijných programov, alebo z dejín umenia,…) po ktorej nasleduje rozhovor s porotou (15 minút, z ktorých je 5 minút vyčlenených na prezentáciu) pri individuálnom rozhovore, a 25 minút, z ktorých je vyčlenených 10 minút na prezentáciu) pri skupinovom rozhovore – 100 bodov.

 

3. Bonusu pre dodatočný predmet (ELCE alebo slovenčina) :

 • 10 bodov ak sú vzdelávacie ciele cyklu dosiahnuté 
 • 20 bodov ak sú vzdelávacie ciele cyklu prekročené

 

Žiak úspešne prejde skúškou ak dosiahne aspoň 400 bodov z 800. 

Žiak môže získať vyznamenanie v závislosti od získaného počtu bodov :

 • “Assez Bien” : viac ako 480 bodov
 • “Bien” : viac ako 560 bodov
 • “Très Bien” : viac ako 640 bodov

 

Termín skúšky 2022 :

 • Utorok 24. mája –  ústna časť
 • Utorok 14. júna –  9h až 10h30 a 10h45 až 12h15 –  Francúzština / 14h30 až 16h30 – Matematika
 • Streda 15. júna – 9h30 až 11h30 – Dejepis, zemepis, EMC / 11h45 až 12h45 – Veda