Vyučovanie na gymnáziu

Vyučovací program na gymnáziu upevňuje znalosti z 2. stupňa ZŠ a dáva žiakom nástroje na porozumenie svetu vďaka budovaniu spoločnej literárnej, historickej, humanistickej a vedeckej kultúry.

Zakladá sa na teoretických konceptoch, ktoré pomáhajú žiakom porozumieť, argumentovať, využívať kritické myslenie a získať občianske cítenie.

Vyučované predmety podporujú ovládanie jazyka a rozvíjanie ústneho prejavu, najmä vďaka využívaniu argumentácie.

Vzdelávací proces striedavo kombinuje : 

  • výskum, praktické využívanie a ručnú manipuláciu, 
  • dialóg a rozhovory, verbalizáciu a úvahu, 
  • experimenty a modelovanie. 

 

Vyučované predmety sa v záverečnom cykle rozdeľujú na :

  • povinné predmety : spoločné predmety a špecializácie, ktoré si žiaci vyberajú individuálne,
  • voliteľné predmety. 

Ponuka špecializácií a voliteľných predmetov záleží od počtu žiakov, ktorí majú o daný predmet záujem. 

V prípade potreby je možné využiť CNED k doplneniu ponuky týchto predmetov. 

Naša škola ponúka 6 najžiadanejších špecializácií vo Francúzsku : 

 

Žiaci si vyberajú špecializácie podľa ich záujmov a preferencií, ich študijných výsledkov v daných predmetoch a ich projektu ďalšieho vzdelávania. 

Žiaci si vyberajú svoje 3 špecializácie na konci ročníka 2nde. 

Výber špecializácie, ktorú si žiak neponecháva v ročníku Terminale prebieha na konci ročníka Première.

Počas 3 ročníkov gymnázia sú organizované mnohé projekty a aktivity s cieľom zjednodušiť výber ďalšieho študijného a profesijného zamerania žiakov : osobné pohovory, konferencie, stretnutie žiakov s profesionálmi pri príležitosti podujatia “forum des métiers”, stretnutia počas roka, platforma AGORA Monde, mini stáže…

V ročníku Terminale je sprevádzanie žiakov pri výbere ich ďalšieho zamerania posilnené vďaka platforme Parcoursup pri pokračovaní vo Francúzsku a v zahraničí.

Týždenný rozvrh vyučovania v lycée

Aplikácia Pronote dáva žiakom a rodinám prístup k : školskému rozvrhu, známkam, validácii zručností, domácim úloham, pedagogickému obsahu …

Francúzske vysvedčenia sú k dispozícii na Pronote každý trimester.

Slovenské vysvedčenia sú taktiež vyhotovované každý polrok v súlade s našou akreditáciou a so slovenským zákonom.