Začlenenie nefrankofónnych žiakov

Pre väčšinu našich žiakov v materskej škole (2 až 5 rokov) nie je francúzština ich materským jazykom.

Náš pedagogický personál v materskej škole ovláda francúzštinu a zároveň slovenčinu. To umožňuje prispôsobiť učivo podľa potreby každému žiakovi počas 3 až 4 rokov, ktoré strávi v materskej škole.

 

EFIB taktiež prijíma do všetkých tried 1. stupňa základnej školy (6 až 10 rokov) žiakov, ktorých materský jazyk nie je francúzština.

Začlenenie týchto žiakov vyžaduje úzku spoluprácu s rodinami.

Pripraví sa dlhodobý školský plán pre žiaka medzi školou a rodinami. 

Pre nefrankofónnych žiakov je k dispozícii špeciálny začleňovací program v poslednom ročníku materskej školy a počas celého 1. stupňa základnej školy.

Tento program je definovaný s pomocou triedneho učiteľa a špecializovaného profesora FLSco (špecializácia vo vyučovaní francúzskeho jazyka ako jazyka vyučovania).

 

Učitelia FLSco pomáhajú žiakom, ktorých materský jazyk nie je francúzština, nadobudnúť základy francúzskeho jazyka.

Vedú ich ku konverzácii a k vedomostiam, ktoré im rýchlo umožňujú začleniť sa do vyučovacieho procesu.

Hodiny FLSco väčšinou prebiehajú v malých skupinách 2 až 4 žiakov.

Táto pomoc je poskytovaná počas vyučovacích hodín mimo priestoru triedy alebo počas vyučovania v triede formou priamej individuálnej pomoci počas hodiny. 

Pokroky žiakov v programe FLSco sú pravidelne hodnotené triednym učiteľom a špecializovaným profesorom FLSco.

Program FLSco zohľadňuje ročník príchodu žiaka do EFIB a prispôsobuje sa aktuálnemu vyučovaciemu cyklu žiaka. 

 

Mimo vyučovania je odporúčané, aby si žiaci udržiavali úroveň francúzštiny, a to najmä počas školských prázdnin vďaka rôznym aktivitám v závislosti od veku žiaka : knihy, videá, jazykové pobyty…

Francúzsky inštitút na Slovensku je partnerská inštitúcia, ktorá svojou pedagogickou a kultúrnou ponukou nadväzuje na ponúkané služby a vzdelanie v EFIB.